• Snabb leverans!
 • Fri frakt
 • 30 dagars öppet köp

För oss på Skoman är det viktigt att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras ansvarsfullt. Därför arbetar vi ständigt för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi vill i denna integritetspolicy informera om hur vi använder informationen vi har om dig, i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

 

Personuppgiftsansvarig

Kängan i Nacka AB, org. nr 556410-7174 (nedan ”Skoman”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på www.skoman.se och i fysisk butik. För frågor gällande vår integritetspolicy kan du nå oss via mail info@skoman.se.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas också som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vilka personuppgifter samlar Skoman in och varför?

Beroende på hur du handlar hos oss eller vilket ärende du har kommer vi att behöva hantera dina personuppgifter. Vi hanterar bara de personuppgifter som behövs för att på bästa sätt bemöta dig som kund. Här kan du läsa mer om vilka uppgifter och varför.

 

För att kunna hantera köp/beställning

Behandlingar

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)

 • Identifikation och ålderskontroll

 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)

 • Hantera retur- eller reklamationsärenden

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 •  Personnummer

 •  Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

 •  Betalningshistorik

 •  Betalningsinformation

 •  Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

 

För att kunna hantera ditt Kundtjänstärende

Behandlingar

 • Kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in via telefon eller digitala kanaler (inkl. sociala medier)

 •  Säkerställa din identitet

 •  Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Personnummer

 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

 • Din korrespondens (t.ex. mail, samtal)

 • Order- och leveranshistorik (t.ex. artiklar, antal, pris, rabatter, val av utlämningsställe, ordernummer, kolli-Id)

 • Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Behandlingar

 • Visa relevanta produktrekommendationer, ger förslag, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.

 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför ett lojalitetsprogram.

 • För att förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska använda genomför vi analyser (t.ex. om hur webbsidor och andra digitala kanaler används, köphistorik, ålder och geografisk information samt resultat från undersökningar)

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)

 • Medlemsuppgifter

 • Ålder

 • Kön

 • Köphistorik

 • Kundsegment

 • Födelsedatum

 • Angivna personliga val gällande kommunikation

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt intresse av att motta relevant information från Skoman.

 

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder

Behandlingar

 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler. Analys för att kunna veta vilka betallösningar som ska erbjudas kunden.

 • Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.

 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets sortiment.

 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.

 • Kunna ge kunderna en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller.

 • Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare/kunder generellt.

 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) görs analyser på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar webbsidan.

Kategorier av personuppgifter

 • Ålder

 • Kön

 • Bostadsort

 • Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter

 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster, produkter, tillgänglighet mm.

 

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Behandlingar

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Personnummer

 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

 • Betalningshistorik

 • Betalningsformation

 • Din korrespondens

 • Uppgift om köptidpunkt, köp ställe, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

 

Mottagare av uppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi tar hjälp av andra företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller t.ex. företag som tillhandahåller IT-tjänster och företag som hjälper oss med utskick.

Mottagare av uppgifter där mottagaren är självständig personuppgiftsansvarig

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

  Klarna
  kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor 
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

  Speditörer
  kommer att få del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning enligt fullgörande av köpeavtalet.
  Våra speditörer
  DHL villkor
  PostNord villkor

 

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Rent praktiskt innebär det att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 3 år. Vi iakttar alltid hög säkerhet och sekretess vid behandling av personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter. De lämnas i form av ett s.k. registerutdrag (information om ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifterna har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Du har rätt till begränsning

Du har rätt till att begränsa de personuppgifter som finns lagrade hos oss i enlighet med de lagstiftade villkoren. Det innebär att vi inte ska samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet och att du kan säkerställa att det uppfylls.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat allmänt använt format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Återkallelse av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnande samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-postadress: info@skoman.se

Källa som uppgifterna hämtas från

Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig baserat på vilka köp du gjort eller hur du använder våra tjänster kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part.

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor.

 

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker webbplatsen. Den innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren.

Det finns huvudsakligen två typer av cookies och Skoman.se använder sig av båda.

Permanenta cookies – sparas på din dator eller enhet under en bestämd tid (eller tills du tar bort dem).

Sessionscookies – lagras tillfälligt i datorns eller enhetens minne under tiden du besöker webbplatsen. De raderas när du stänger din webbläsare (avslutar sessionen).

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och köpupplevelsen för dig som kund. Med hjälp av cookies kan webbplatsen till exempel hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen.

Om du vill avstå från att använda cookies så ändras det i säkerhetsinställningarna för webbläsaren. Se hjälpsidorna för din webbläsare för hur du går tillväga. Detta medför dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

 

Webbanalys

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade "Cookies", textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som sparats av Google.

Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Klagomål

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten).

 

Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.